Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Våra bidrag till de globala målen

Genom vår verksamhet är vi med och påverkar flera av målen: 3) Hälsa och välbefinnande, 7) hållbar energi för alla, 9) hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11) hållbara städer och samhällen, 12) hållbar konsumtion och produktion samt 13) bekämpa klimatförändringen.

3 Hälsa och välbefinnande7 Hållbar energi för alla9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur11 Hållbara städer och samhällen12 Hållbar konsumtion och produktion13 Bekämpa klimatförändringen

Resurseffektivt

För att våra gemensamma resurser ska räcka till alla måste vi utnyttja dem på bästa sätt. Här ligger fjärrvärmen i framkant. Genom att använda förnybara och återvunna resurser värmer vi Karlstad samtidigt som vi producerar förnybar el. Genom att producera el och använda överskottsvärmen till att värma bostäder använder vi nästan 100 procent av energin i vårt träbränsle. Med våra högeffektiva anläggningar får vi ett betydligt bättre resursutnyttjande i jämförelse med vedeldning i egen fastighet.

Där fjärrvärmen finns minskas dessutom ohälsosamma utsläpp från fastigheter med egen förbränningsanläggning.

Precis som tidigare år bestod den största delen av vår bränslemix 2017 av flis och då i första hand grenar och toppar, så kallad grot. Groten är ett bränsle som om det inte används för fjärrvärmeproduktion hade legat kvar i skogen och därmed gått till spillo. Det restavfall som vi tar emot energiåtervinner vi i vår avfallspanna. Det klimatsmartaste sättet att ta tillvara på en resurs som inte har något annat användningsområde. Utöver detta levererar vi även trädbränslebaserad värme samt spillvärme från Skoghalls Bruk.

Vår produktion av förnybar el minskar behovet av fossil elproduktion i omvärlden.

De restprodukter som uppstår i vår verksamhet återvinner och återanvänder vi på bästa sätt. Bland annat återför vi askan från vår flisförbränning till skogen. Askan motverkar försurningen av skogsmark och vattendrag då aska från biobränslen innehåller alla näringsämnen som fanns i veden, förutom kvävet.

Bränsle från närområdet

Såväl vårt träbränsle som det restavfall som vi energiåtervinner kommer från närområdet. Det innebär att vi med vår verksamhet är med och skapar jobbtillfällen inom både skogs- och transportindustrin – helt i linje med Karlstads uppdrag att verka som en motor i regionens näringsliv.

Fossilfri avfallsinsamling 2020

Även vår renhållningsavdelning arbetar hårt för att uppnå ett antal miljömål. Ett sådant mål är att vår avfallsinsamling ska vara fossilfri 2020. Idag går en klar majoritet av våra sopbilar på biogas.

På våra återvinningscentraler har vi de senaste åren ökat antalet fraktioner med bland andra textil, plast (som inte är förpackningar) och elavfall som är för bra för att kastas. På så sätt ökar vi materialåtervinngen och bidrar till att vi tar hand om våra resurser mer effektivt. På vår deponi Djupdalen sorteras och bearbetas avfallet så att det kan få andra användningsområden i stället för att deponeras, exempelvis kan jordmassor användas vid vägbyggen.

Pågående arbete i det tysta

Utöver de stora frågorna pågår hela tiden ett miljöarbete med att minska vår miljöpåverkan inom de områden vi har rådighet över. Vi har mål för att minska antalet särskilt farliga kemikalier samt rutiner för säker kemikaliehantering. Vi jobbar också för att minska vår elförbrukning i våra lokaler, minska vår pappersförbrukning till förmån för digitala lösningar, vi har krav på avfallssortering
i våra anläggningar. Bland mycket annat.